ExEA MoEW EEA

Лични средства

 

Fluorinated greenhouse gases 2019/ Флуорсъдържащи парникови газове 2019

04 февруари2020     

Данни, докладвани от компании за производство, внос, износ, унищожаване и използване на суровините на флуорсъдържащите парникови газове в Европейския съюз, 2007-2018 г.


 

 

 

 

 

 

 The first and last mile - the key to sustainable urban transport / Първата и последната миля - ключът към устойчив градски транспорт

03 февруари2020      

Доклад за транспорта и околната среда (TERM) 2019. Всички градове са изправени пред предизвикателството да разработят и предоставят ефективна, здравословна и екологична мобилност. Жителите на градовете са изложени по-често на замърсяване на въздуха, шум и интензивен трафик. Градовете също са основен източник на емисии от парникови газове, които допринасят за изменението на климата. Голяма част от тези емисии се дължи на транспорта.


 

 

 

 

    

Construction and demolition waste: challenges and opportunities in a circular economy/ Отпадъци от строителство и разрушаване: предизвикателства и възможности за кръговата икономика 

16 януари 2020      

Отпадъците от строителството и разрушаването (C&DW) обхващат най-големия поток от отпадъци в ЕС с относително стабилни количества, произведени във времето и високи проценти на оползотворяване. Въпреки че това може да навежда на мисълта, че строителният сектор е силно кръгов, контролът върху практиките за управление на отпадъците разкрива, че оползотворяването на C&DW се основава до голяма степен на операции по запълване и нискокачествено оползотворяване, като например използването на рециклирани инертни материали в пътни под-бази. Този брифинг разглежда как, вдъхновените от кръговата икономика действия, могат да помогнат за постигане на целите на политиката за отпадъци, а именно предотвратяване на депонирането им и увеличаване както на количеството, така и на качеството на рециклирането на C&DW, като същевременно се намаляват опасните вещества в тях.

 

 

  

 

Western Balkan Countries - 20 years of cooperation with the EEA / Страните от Западните Балкани -20 години сътрудничество с ЕАОС 

9 януари 2020     

Тази публикация представя кратък преглед на ключовите развития и постижения на сътрудничеството на страните от Западните Балкани с ЕАОС през последните 20 години както и перспективите, които ЕАОС начерта при отбелязването на своята 25-годишнина. Докладът е възможност на партньорите от Западните Балкани да опишат развитието си от тяхната гледна точка.

 

 

 

 

 

 

 

Профил на купувача - обществени поръчки


Такси за предоставяне на административни услуги по разрешителни режими


Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ


Достъп до обществена информация


Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда


Годишен бюлетин за качество на атмосферен въздух (КАВ) за 2018 г.


Тримесечен бюлетин

 


Ежедневен бюлетин за качеството на въздуха


Последни регистрирани превишения на алармените прагове за NO2, SO2 и O3


Прогноза на нивата на приземния (тропосферен) озон над България


Достъп на общини до данни за качество на въздуха в реално време


Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка


EURDEP-widget (Европейска платформа за обмен на радиологични данни)


Националeн регистър за квоти за емисии на парникови газове


Национална информационна система за докладване по ЕРИПЗ


Мониторинг на отпадъците (информационна система, публични регистри)


Национална система за мониторинг на биологично разнообразие


Червена книга на Република България


Оперативна програма „Добро управление”


Проекти по Оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020 г.


"Проект „Корине земно покритие 2018 - България”


Проект по Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 г.


Проект по Оперативна програма "Административен капацитет"


Програма за Консултантска Помощ (ААР)


BG02.PDP1 „Надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване“


BG03.PDP1 Проект "Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (IBBIS)"


Регистър на защитените територии в България


Регистър на вековните дървета в България

Профил на купувача - обществени поръчки


Такси за предоставяне на административни услуги по разрешителни режими


Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ


Достъп до обществена информация


Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда


Годишен бюлетин за качество на атмосферен въздух (КАВ) за 2018 г.


Тримесечен бюлетин

 


Ежедневен бюлетин за качеството на въздуха


Последни регистрирани превишения на алармените прагове за NO2, SO2 и O3


Прогноза на нивата на приземния (тропосферен) озон над България


Достъп на общини до данни за качество на въздуха в реално време


Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка


EURDEP-widget (Европейска платформа за обмен на радиологични данни)


Националeн регистър за квоти за емисии на парникови газове


Национална информационна система за докладване по ЕРИПЗ


Мониторинг на отпадъците (информационна система, публични регистри)


Национална система за мониторинг на биологично разнообразие


Червена книга на Република България


Оперативна програма „Добро управление”


Проекти по Оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020 г.


"Проект „Корине земно покритие 2018 - България”


Проект по Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 г.


Проект по Оперативна програма "Административен капацитет"


Програма за Консултантска Помощ (ААР)


BG02.PDP1 „Надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване“


BG03.PDP1 Проект "Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (IBBIS)"


Регистър на защитените територии в България


Регистър на вековните дървета в България

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС