ExEA MoEW EEA

Лични средства

Aviation and shipping — impacts on Europe's environment TERM 2017/ Авиация и корабоплаване - въздействие върху околната среда в Европа ( Отчетен механизъм за транспорта и околната среда 2017)

31 януари 2018

Този доклад въвежда няколко метода, разработени от Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) за оценка и съобщаване на ранния растеж на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), както и важните странични ефекти от него за енергийния сектор и свързаните с него области. Докладът предоставя конкретна информация на европейско и национално ниво относно прогнозния напредък в областта на възобновяемите източници на енергия през 2013 г., оценката на брутните избегнати емисии на въглероден диоксид (CO2) и намаляването на използваните изкопаеми горива в резултат на допълнителното ползване на възобновяема енергия от 2005 г. насам, както и въздействието на нарастващото използване на ВЕИ върху потреблението на първична енергия.

 

 

 

  

Fuel quality in the EU in 2016/ Качество на горивата в ЕС през 2016 г.

31 януари 2018

Мониторинг на качеството на горивото, съгласно Директивата за качеството на горивата.

 

 

 

 

 

 

Monitoring CO2 emissions from new passenger cars and vans in 2016/ Мониторинг на емисиите на CO2 от новите леки и лекотоварни автомобили през 2016 г

18 януари 2018

Европейската агенция за околната среда (ЕАОС) подпомага Комисията в мониторинга на показателите за CO2 на леките и лекотоварните автомобили в съответствие с Европейските регламенти (ЕО) 443/2009 и (ЕС) 510/2011.

 

 

EEA framework for international engagement/ Рамка на международното участие в ЕАОС

 10 януари 2018 

Рамката на международното участие служи като оперативно допълнение към международната стратегия на ЕАОС, включена в Многогодишната работна програма на агенцията. Тя осигурява структура за подпомагане на планирането и провеждането на международните дейности на ЕАОС, като посочва ориентацията на работата на ЕАОС в описаните разнообразни международни контексти.
 

 

Environmental indicator report 2017 — In support to the monitoring of the 7th Environment Action Programme/ Индикаторен доклад 2017  - в подкрепа на мониторинга на 7-мата програма за действие в областта на околната среда

30 Ноември 2017

Доклад за общия преглед на напредъка на ЕС по отношение на 29-те цели в областта на околната среда. Те са свързани с постигането на трите основни приоритета на Седмата програма за действие в областта на околната среда (7th ЕАР): природен капитал; ефективно използване на ресурсите и нисковъглеродна икономика; здраве и благополучие на хората.

 

 

 

 

 

  

Профил на купувача - обществени поръчки


Такси за предоставяне на административни услуги по разрешителни режими


Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда


Тримесечен бюлетин

 


Ежедневен бюлетин за качеството на въздуха


Последни регистрирани превишения на алармените прагове за NO2, SO2 и O3


Прогноза на нивата на приземния (тропосферен) озон над България


Достъп на общини до данни за качество на въздуха в реално време


Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка


EURDEP-widget (Европейска платформа за обмен на радиологични данни)


Националeн регистър за квоти за емисии на парникови газове


Национална информационна система за докладване по ЕРИПЗ


Мониторинг на отпадъците (информационна система, публични регистри)


Национална система за мониторинг на биологично разнообразие


Червена книга на Република България


Проекти по Оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020 г.


Проект по Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 г.


Проект по Оперативна програма "Административен капацитет"


Програма за Консултантска Помощ (ААР)


BG02.PDP1 „Надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване“


BG03.PDP1 Проект "Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (IBBIS)"


Регистър на защитените територии в България


Регистър на вековните дървета в България

Профил на купувача - обществени поръчки


Такси за предоставяне на административни услуги по разрешителни режими


Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда


Тримесечен бюлетин

 


Ежедневен бюлетин за качеството на въздуха


Последни регистрирани превишения на алармените прагове за NO2, SO2 и O3


Прогноза на нивата на приземния (тропосферен) озон над България


Достъп на общини до данни за качество на въздуха в реално време


Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка


EURDEP-widget (Европейска платформа за обмен на радиологични данни)


Националeн регистър за квоти за емисии на парникови газове


Национална информационна система за докладване по ЕРИПЗ


Мониторинг на отпадъците (информационна система, публични регистри)


Национална система за мониторинг на биологично разнообразие


Червена книга на Република България


Проекти по Оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020 г.


Проект по Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 г.


Проект по Оперативна програма "Административен капацитет"


Програма за Консултантска Помощ (ААР)


BG02.PDP1 „Надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване“


BG03.PDP1 Проект "Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (IBBIS)"


Регистър на защитените територии в България


Регистър на вековните дървета в България

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС