ExEA MoEW EEA

Лични средства

 

Plastics, the circular economy and Europe′s environment/ Пластмасите, кръговата икономика и околната среда в Европа

28 януари 2021     

Пластмасите играят съществена роля в съвременното общество, но също така оказват значително въздействие върху околната среда и климата. Намаляването на вредното въздействие и запазване на ползите от употребата на пластмаси изисква преминаване към по-кръгова и устойчива система. Докладът показва историята на пластмасите и ефекта от употребата им върху околната среда и климата, като разглежда също и тяхното място в кръговата икономика на Европа.

  

Стратегия на ЕАОС/Eionet за периода 2021-2030 г. 

02 февруари 2021     

Осигуряване на данни и знания за постигане на амбициите на Европа в областта на околната среда и климата.

  

Cross-border cooperation for deployment of renewable energy/Трансгранично сътрудничество за внедряване на възобновяема енергия 

18 декември 2020     

Въпреки очевидните ползи, като по-евтина енергия и достъп до нови ресурси, само няколко европейски държави са започнали трансгранични проекти за възобновяема енергия. Брифингът на ЕАОС представя някои от предизвикателствата, които възпират държавите-членки на ЕС от стартиране на съвместни проекти. Те включват сложността на създаването на споразумения, потенциални конфликти с националните мерки, несигурност относно начина на споделяне на разходите, ползите и обществената подкрепа. Въз основа на анализа на три казуса, включващи шест европейски държави, ЕАОС дава поредица от препоръки, за да помогне за преодоляване на тези предизвикателства. Силната политическа воля, взаимното доверие, гъвкавостта и координираната комуникационна стратегия се очертават като някои от ключовите фактори за успеха на трансграничното сътрудничество в областта на възобновяемите енергийни източници.  

 

 

 

 

 

Профил на купувача - обществени поръчки


Такси за предоставяне на административни услуги по разрешителни режими


Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ


Достъп до обществена информация


Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда


Годишен бюлетин за качество на атмосферен въздух (КАВ)


Тримесечен бюлетин

 


Ежедневен бюлетин за качеството на въздуха


Последни регистрирани превишения на алармените прагове за NO2, SO2 и O3


Прогноза на нивата на приземния (тропосферен) озон над България


Достъп на общини до данни за качество на въздуха в реално време


Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка


EURDEP-widget (Европейска платформа за обмен на радиологични данни)


Националeн регистър за квоти за емисии на парникови газове


Национална информационна система за докладване по ЕРИПЗ


Мониторинг на отпадъците (информационна система, публични регистри)


Национална система за мониторинг на биологично разнообразие


Червена книга на Република България


Оперативна програма „Добро управление”


Проекти по Оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020 г.


"Проект „Корине земно покритие 2018 - България”


Проект по Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 г.


"Програма Хоризонт 2020 на ЕС за научни изследвания и иновации”


Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"


Проект по Оперативна програма "Административен капацитет"


Програма за Консултантска Помощ (ААР)


BG02.PDP1 „Надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване“


BG03.PDP1 Проект "Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (IBBIS)"


Регистър на защитените територии в България


Регистър на вековните дървета в България


Бюлетин за климатичната адаптация в Европа (ADAPT)

Профил на купувача - обществени поръчки


Такси за предоставяне на административни услуги по разрешителни режими


Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ


Достъп до обществена информация


Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда


Годишен бюлетин за качество на атмосферен въздух (КАВ)


Тримесечен бюлетин

 


Ежедневен бюлетин за качеството на въздуха


Последни регистрирани превишения на алармените прагове за NO2, SO2 и O3


Прогноза на нивата на приземния (тропосферен) озон над България


Достъп на общини до данни за качество на въздуха в реално време


Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка


EURDEP-widget (Европейска платформа за обмен на радиологични данни)


Националeн регистър за квоти за емисии на парникови газове


Национална информационна система за докладване по ЕРИПЗ


Мониторинг на отпадъците (информационна система, публични регистри)


Национална система за мониторинг на биологично разнообразие


Червена книга на Република България


Оперативна програма „Добро управление”


Проекти по Оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020 г.


"Проект „Корине земно покритие 2018 - България”


Проект по Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 г.


"Програма Хоризонт 2020 на ЕС за научни изследвания и иновации”


Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"


Проект по Оперативна програма "Административен капацитет"


Програма за Консултантска Помощ (ААР)


BG02.PDP1 „Надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване“


BG03.PDP1 Проект "Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (IBBIS)"


Регистър на защитените територии в България


Регистър на вековните дървета в България


Бюлетин за климатичната адаптация в Европа (ADAPT)

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС