ExEA MoEW EEA

НСМОС
Мониторинг на отпадъците

Лични средства

Често задавани въпроси и отговори за работа с НИСО


Въпрос 1: Грешка при вход в системата, след натискане на бутон „електронна автентикация“ излиза следното съобщение:

„Няма достъп до този сайт –адрес  https://eauthn.egov.bg:9445/eAuthenticator/eAuthenticator.seam може временно да няма достъп или да е преместена за постоянно на нов уеб адрес.

ERR_TUNNEL_CONNECTION_FAILE“

Отговор:  Това съобщение не касае НИСО. Това е съобщение от регистъра на Държавна агенция за електронно управление, в който се проверява достоверността и актуалността на използвания от Вас електронен подпис. Необходимо е да опитате отново, понеже е възможно в този момент регистъра на ДАЕУ да не работи) или да опитате от друг компютър, т.к. е възможно компютърът, от които пробвате да има ограничение (рестрикции) за достъп до определени сайтове.

 

Въпрос 2: Какво е необходимо за да регистрирам фирма в Националната информационна система за отпадъци?

Отговор: Регистрацията се извършва в две стъпки:

  1. Регистрация  на потребител (физическо лице) за достъп до НИСО с електронен подпис, (въведеното ЕГН при регистрацията за достъп до НИСО с КЕП е необходимо да отговаря на ЕГН-то от КЕП-а)
  2. С вече регистрираният профил на потребител влизате в НИСО чрез бутон "Вход" избор на регистрираният подпис и въвеждане на PIN.
    • Ако задълженото лице има вече профил в НИСО от зареденият екран избирате бутон "Молба за включване в екип". След избор на вида на задълженото лице и въвеждане на ЕИК/ЕГН от появилите се нови полета изберете от полето "Роля в екип" - "Администратор на профил" и попълнете имейл адрес. Ако сте попълнили всичко коректно изберете вече активният бутон "Изпрати молба" След като изпратите молбата, служител на ИАОС ще я разгледа и одобри. След одобрението Вие ще имате достъп до профила на задълженото лице.;
    • Ако задълженото лице няма профил в НИСО от зареденият екран избирате бутон "Регистрация на задължено лице", избирате вида на задълженото лице и попълнете задължителните данни за регистрация. След като сте попълнили всички задължителни полета я подпишете, с което ще регистрирате успешно задълженото лице.

 

Въпрос 3: При регистрацията на потребителско име и парола не получавам линк за активация.

Отговор: Когато добавяте потребителско име и парола към вече създаден профил с КЕП, не се изпраща имейл за активация, тъй като потребителя вече е активен.

 

Въпрос 4: Моля, да ми дадете информация какво пълномощно трябва да прикача при регистрация на задължено лице.

Отговор: Пълномощното е в свободен текст с който декларирате, че потребителя ще управлява профила на задълженото лице в НИСО. 

 

Въпрос 5: Не мога да регистрирам задължено лице защото:

При подаване на „Молба за включване в екип”, съобщението е:  „Регистрация с посочените филтри за търсене не е налична в НИСО. Молба за включване в екип не се позовлява.”

При подаване на „Заявление за регистрация”, съобщението е: „Регистрация с посочените филтри за търсене вече е наличан в НИСО. Ново заявление за регистрация, за същото задължено лице, не се позволява.

Отговор: Регистрацията на задълженото лице не е довършена (подписана), а само е записана.
Необходимо е потребителят започнал регистрацията да я подпише. Потребителят, който е записал, след като влезе в профила си вижда фирмата в списъка с асоциираните задължени лица, като символа "човече" пред името е в червено. За да я подпише е необходимо да избере фирмата и да редактира данните й от секция "Данни за екип", меню "Редакция на данни за задълженото лице". 

 

Въпрос 6: Моля, да ми дадете информация как мога да добавя нов потребител с роля "Вписващ данни"?

Отговор: Ако искате да добавите нов потребител с роля „Вписващ данни" към задълженото лице следвайте следните стъпки:
1. Регистрираният потребител трябва да изпрати „Молба за включване“ в екип към съответното задължено лице.;
2. Потребител на задълженото лице с роля "Администратор на профил" трябва да одобри подадената молба от секция "Данни за екип", меню "Управление на молби за включване в екип".;
3. Потребител на задълженото лице с роля "Администратор на профил" трябва да даде права на достъп до площадките на задълженото лице, за които иска да въвежда данни потребителя - секция "Данни за екип", меню "Асоцииране на работни площадки". 
 

Въпрос 7: В работните листа се виждат всички кодове и в Отчетни книги зарежда всички кодове, но в Годишни отчети не се визуализират всички кодове от работните листа.

Отговор: Проверете датата на утвърждаване на Работният лист, който не се зарежда в секция „Работни листа“, меню „Годишни отчети“, подменю „Преглед“. Ако датата на утвърждаване е през 2021г., няма да може да подадете Годишен отчет за отчетна 2020г. Необходимо да се свържете с РИОСВ който е утвърдил и въвел в НИСО работните листа. 

 

Въпрос 8: Липсват кодове или има дублирани кодове в отчетните книги за Образувани отпадъци.

Отговор: Отчетните книги за Образувани отпадъци са свързани с въведените в НИСО работни листа. При необходимост от корекции на въведените работни листа в НИСО е необходимо да се свържете с РИОСВ, който е утвърдил и въвел в НИСО работните листа, за да отстрани допуснатите грешки.

 

Въпрос 9: Върнат ми е работния лист за корекция. Трябва да прикача един нов файл, но не знам къде и как. Документът, който ми е върнат не може да се коригира и да се направи редакция. Какво трябва да направя от тук нататък?

Отговор: Трябва да се коригира върнатият работен лист от секция "Работни листа", меню "Търсене", където върнатият работен лист трябва да е със статус "Върнат за корекция". След като го изберете и редактирате ще може най-отдолу на работният лист да добавите (прикачите) файл от част "Приложения". За да го подадете към РИОСВ е необходимо да го подпишете с КЕП. 

 

Въпрос 10: Моля, да ми дадете информация как да отчета изминалите месеци (януари, февруари, март), при утвърден работен лист.

Отговор: След като достъпите профила на задълженото лице изберете секция "Отчети", меню "Отчетни книги". Там в падащо меню (след данните за фирмата) изберете вида на отчетната книга (вероятно за образувани отпадъци). След това изберете бутон "Търсене" и ще Ви се зареди отчетната книга. Избирате я от символа "око" (в дясно на екрана). В таб "Образувани отпадъци" си избирате дата, на която сте образувал отпадъка и количеството след което избирате бутон "Запис" за да запазите въведените данни. Процедурата е същата и за таб "Предадени отпадъци", като в него попълвате информация за предаденият отпадък.

Срокът за въвеждане на данни за месеците януари, февруари и март е удължен до 30.04.2021г.  

 

Въпрос 11: Ако фирмата е земеделски производител/стоматолог/лекар с индивидуална практика трябва ли да се регистрира като задължено лице?

Отговор: Да необходимо е да се регистрирате в НИСО като задължено лице за водене на отчетност (попълване на отчетни книги) и предоставяне на информация (предоставяне на годишни отчети)

Съгласно законовите изисквания (Закон за управление на отпадъците – глава Четвърта, раздел първи и Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри) и Вие и фирмата, която събира/приема образуваните от Вашата дейност отпадъци сте задължени лица.
  • Вие като лице, при чиято дейност се образуват отпадъци.;
  • Фирмата, която събира/приема образуваните от Вашата дейност отпадъци като лице, извършващо дейности с отпадъци и притежаваща съответен документ за това издаден и по изискванията на Закона за управление на отпадъците.


Съгласно Закона за управление на отпадъци (ЗУО), преходни и заключителни разпоредби §1, т. 30 "Причинител на отпадъци" е физическо или юридическо лице, при чиято дейност се образуват отпадъци... 

Изискванията за класификация на образуваните отпадъци е от 2004 година. Класификацията се извършва по процедура съгласно изискванията на Наредба №2 за класификация на отпадъците. Компетентен орган е регионална инспекция по околната среда и водите  (РИОСВ).

Изисквания за водене на отчетност - Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри са от преди 2000 г. 

Основните документи, касаещи функционалността на НИСО са:
1.Закон за управление на отпадъците - http://eea.government.bg/bg/legislation/waste/ZAKON_2021.pdf;
2. Наредба 2 за класификация на отпадъците - http://eea.government.bg/bg/legislation/waste/naredba-2/NAREDBA2OT23YuLI2014GZAKLASIFIKATsIYaNA_2.pdf;
3. Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри - http://eea.government.bg/bg/nsmos/waste/naredba-1 
 

От 01.04.2021г. изпълнението на тези изисквания се извършва чрез НИСО - национална информационна система за отпадъци. Регистрацията в НИСО се извършва с КЕП (квалифициран електронен подпис). 

 

Въпрос 12: Ако фирмата е земеделски производител/стоматолог/лекар с индивидуална практика освен регистриране на работни листи за генерираните отпадъци следва ли да подава и друг вид периодична информация или отчети?

Отговор: Вие като генератори на отпадъци е необходимо да ги класифицирате, съгласно изискванията на Наредба №2 за класификация на отпадъците. Компетентен орган е регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ).

След като имате утвърдени работни листа в НИСО ще се заредят за водене и предоставяне:
  • Отчетни книги във Вашия случай за образувани отпадъци, които се попълват за всеки месец.;
  • Веднъж годишно се предоставят годишен отчет във Вашия случай за образувани отпадъци.

 

 

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС