ExEA MoEW EEA

Новини

Лични средства

Европейската агенция по околна среда обявява конкурс за набиране на членове на Европейския научен консултативен съвет по изменение на климата

Европейската агенция по околна среда публикува покана за изразяване на интерес за избор на членове на Европейския научен консултативен съвет по изменение на климата.

Публикувано на 11-10-2021 г.

Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) публикува покана за изразяване на интерес за избор на членове на Европейския научен консултативен съвет по изменение на климата. Съгласно Европейския закон за климата (Регламент (ЕС) 2021/1119 на Европейския Парламент и на Съвета от 30 юни 2021 година за създаване на рамката за постигане на неутралност по отношение на климата и за изменение на регламенти (ЕО) № 401/2009 и (ЕС) 2018/1999) Управителният съвет на ЕАОС определя 15 членове на Консултативния съвет за мандат от 4 г. Не се допускат повече от двама членове с еднакво гражданство.

Основните изисквания към кандидатите са следните:

  • Докторска степен (PhD) или еквивалентна степен в област на научна или техническа експертиза, свързана с науката за климата;
  • Минимум 10 год. професионален опит в областта на науките за климата и околната среда или други научни области, свързани с постигането на целите на Европейския съюз (ЕС) в областта на климата;
  • Да са граждани на една от държавите-членки на ЕС.

Срокът за кандидатстване е до 12.00 ч. на обяд централноевропейско време на 1 ноември 2021 г. Необходимите документи са CV в европейски формат и мотивационно писмо, които следва да се изпратят на имейл адрес: applications.advisoryboard@eea.europa.eu.

7-членна комисия от представители на ЕАОС ще определи от 25 до 35 потенциални подходящи кандидати, с които ще бъде проведено интервю. От тях комисията ще избере 15, а 5 ще бъдат поставени в резервен списък.

Европейският научен консултативен съвет по изменение на климата предоставя независими научни съвети и изготвя доклади за мерките на ЕС, климатичните цели и индикативните бюджети за парниковите газове и тяхната съгласуваност с европейското законодателство в областта на климата и международните ангажименти на ЕС съгласно Парижкото споразумение.

Повече информация за условията за участие в конкурса можете да намерите на страницата на ЕАОС: https://www.eea.europa.eu/about-us/climate-advisory-board/call-for-expressions-of-interestCopyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС