ExEA MoEW EEA

Новини

Лични средства

Предстои 46-тото среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици в България

В периода 13.01-16.01.2022 г. Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) организира провеждането на 46-тото среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици в България.

Публикувано на 10-01-2022 г.

В периода 13.01-16.01.2022 г. Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) организира провеждането на 46-тото среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици в България. То е част от методиките за мониторинг на биологичното разнообразие в рамките на Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие (НСМСБР). Целта му е установяване на числеността на зимуващите в България водолюби птици (включително и видове, които са част от Световния червен списък на застрашените видове) и определяне на най-важните водоеми и територии за тях. Събраната информация ще послужи за анализ на промените в околната среда.

В преброяването ще участват представители на ИАОС, Регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ), национални и природни паркове, държавни горски предприятия, учени от Националния природонаучен музей (НПМ) и Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ) при Българската академя на науките (БАН), членове на Съюза на ловците и риболовците, доброволци от Българското дружество за защита на птиците, Сдружението с нестопанска цел „Зелени Балкани“, Българската орнитологична централа, Фонда за дивата флора и фауна, природозащитната общност „Дивия свят на Струма“, студенти и преподаватели от Биологически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и др.

След приключване на мониторинга попълнените полеви формуляри ще бъдат въведени в Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие. Данните от среднозимните преброявания на зимуващите водолюбиви птици се докладват ежегодно на международната организация Wetlands International.

Мониторингът на зимуващите водолюбиви птици се провежда в глобален мащаб от 1967 г. То е една от най-старите годишни научни граждански мониторингови програми на околната среда в света. В България първите такива наблюдения се провеждат от 1976 г.Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС