ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


КАРАДЖА ДЕРЕ   (Код в регистъра: 521)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 1028.73 хектара

Местоположение:
Област: Смолян, Община: Доспат, Населено място: гр. Доспат, с. Късак

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Смолян - ул." Дичо Петров" №16

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-406 от 07.07.2008 г., бр. 73/2008 на Държавен вестник 406-2008 г.

Документи за промяна:

Промяна в площта - актуализация със Заповед No.211 от 21.03.2019 г., бр. 34/2019 на Държавен вестник 211-2019 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на местообитания на редки и защитени растителни и животински видове по поречието на р. Сърнена и прилежащите й територии като такива на: балканска паламида (Doronicum austriacum Jack), зеленоцветен напръстник (Digitalis viridiflora Lind), родопска горска майка (Lathrea rhodopea Dingler), планинска дилянка (Valeriana Montana L.) сойка (Garrulus glandarius), черен кълвач (Dryocopus martius), червеногърба сврачка (Lanius collurio), черен синигер (Parus ater), голям пъстър кълвач (Dendrocopus major), обикновена кръсточовка (Loxia curvirostra), европейска блатна костенурка (Emys orbicularis), планинска жаба (Rana temporaria L.), жаба дървесница (Hylla arborea), глухар (Tetrao urogallus), видра (Lutra lutra) и др.;

Режим на дейности:
1. Забранява се голи сечи, както и отсичане на отделни стари и хралупести дървета;
2. Забранява се залесяване с неместни за района растителни видове;
3. Забранява се разселване на неместни за района животински видове;
4. Забраняват се корекции на речното корито и дейности, водещи до нарушаване на естественото състояние на водното течение, бреговете и прилежащите територии на река Сърнена (Караджа дере), с изключение на такива, необходими в случай на бедствени ситуации;
5. Забранява се търсене, проучване и добив на подземни богатства;
6. Забранява се строителство на нови пътища с трайна настилка;
7. Забранява се строителство на сгради и съоръжения, с изключение на посетителски и информационни центрове, екопътеки и съпътстващата ги инфраструктура;
8. Забранява се строителство на водноелектрически централи;
9. Забранява се паленето на огън, освен на определените за това места;
10. Забранява се използване на неселективни средства за борба с вредители в горите.


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС