Справка за станция "АИС Гълъбово"
Данните, визуализирани чрез графики, постъпват в реално време в Националната база данни и са предварителни.
След проверка за достоверност и верифицирането им, окончателните данни се публикуват в тримесечните и годишни бюлетини, издавани от ИАОС.

Пределно допустими концентрации
ПОКАЗАТЕЛ: НОРМА: СТОЙНОСТ: Оценка на влиянието на контролираните атмосферни замърсители върху човешкото здраве (източник: Министерство на здравеопазването)
ФПЧ10 средноденонощна 50 µg/m3 – да не се превишават повече от 35 пъти за КГ Въздействие върху човешкото здраве
средногодишна 40 µg/m3
ФПЧ2,5 средногодишна 25 µg/m3
O3 праг за информиране на населението 180 µg/m3 Въздействие върху човешкото здраве
SO2 средночасова 350 µg/m3 – да не се превишават повече от 24 пъти за една календарна година /КГ/ Въздействие върху човешкото здраве
средноденонощна 125 µg/m3 – да не се превишават повече от 3 пъти за КГ
NO2 средночасова 200 µg/m3 – да не се превишават повече от 18 пъти за КГ Въздействие върху човешкото здраве
средногодишна 40 µg/m3