ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


МОМЧИЛОВСКИ ДОЛ   (Код в регистъра: 13)

Категория: Поддържан резерват

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 33.56 хектара

Местоположение:
Област: Смолян, Община: Смолян, Населено място: с. Момчиловци, с. Соколовци

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Смолян - ул." Дичо Петров" №16

Документи за обявяване:
Заповед No.508 от 28.03.1968 г., бр. 76/1968 на Държавен вестник 508-1968 г.

Документи за промяна:

1. Прекатегоризация със Заповед No.372 от 15.10.1999 г., бр. 97/1999 на Държавен вестник 372-1999 г.
2. Приемане на План за управление със Заповед No.РД-50 от 20.01.2006 г., бр. 21/2006 на Държавен вестник 50-2006 г.
3. Промяна в площта - актуализация със Заповед No.РД-139 от 19.02.2013 г., бр. 33/2013 на Държавен вестник 139-2013 г.

План за управление на Защитена територия (препратка):

Цели на обявяване:
1. Първична черноборова гора.

Режим на дейности:
1. До утвърждаване на план за управление в поддържания резерват се разрешава извършване на следните дейности: 1. Извеждане на санитарни сечи при съхнене на повече от 5% от дървостоя; 2. Изваждане на паднала маса в резултат на природни бедствия; 3. Използване на биологични средства за растителна защита.


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС