ExEA MoEW EEA

Начало

Лични средства

 agency-medium.gif

Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) е администрация към Министъра на околната среда и водите за осъществяване на ръководни, координиращи и информационни функции по отношение на контрола и опазването на околната среда в България. Агенцията е Национален координационен център към Европейската агенция по околна среда (ЕАОС). Тя е член и на Мрежата на директорите на агенции по опазване на околната среда (EPA Network).

Повече за Изпълнителната агенция по околна среда …

 

 

 

 

 

За регистрация към МКВЕГ изпратете на e-mail адрес: cbam@eea.government.bg следната информация:
1. ЕОРИ номер;
2. Юридическо лице или физическо лице сте;
3. Наименование на фирмата/ физическо лице;
4. Икономически оператор или митнически представител сте;
5. E-mail адрес, с който сте регистрирани в EU Login.

Подробна информация вижте в сайта на ЕКCBAM – Q&A (28.02.24 г.); МКВЕГ - „Въпроси и отговори“.
Националeн компетентен орган е Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) 
Контакти – cbam@eea.government.bg
    • До 30 април 2024 г. вносителите имат задължение да подадат доклад към МКВЕГ за периода 1 януари 2024 до 31 март 2024 г.
    • До 31 юли 2024 г. вносителите имат задължение да подадат доклад към МКВЕГ за периода 1 април 2024 до 30 юни 2024 г.

  

 

 

 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ:

Информация за физически и юридически лица, задължени да представят годишни отчети по чл.31, чл.32, чл.33, ал.1, чл.34 и чл.35, ал.1 от Наредба №1 от 17 февруари 2017г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (Наредба №1):

С цел осигуряване спазването на изискванията на чл.39а, ал.1 и 2 от Наредба №1, Ви информираме, че от 01.01.2024г. е пусната в експлоатация Информационна система за събиране и обработване на данни за флуорсъдържащите парникови газове. В тази връзка e необходимо да предприемете действия по регистрация в информационната система, която e достъпна на адрес:  https://fpg.eea.government.bg.

Обръщаме внимание, че регистрацията в системата става единствено чрез квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от квалифициран доставчик на квалифицирани удостоверителни услуги. На посочения по-горе адрес е налично и Ръководство за задълженото лице, което може да използвате при регистрирането и подаването на отчети в информационната система. Разработени са нови функционалности, осигуряващи възможност за регистрация на задължени физически лица с КЕП, а също и регистрация чрез упълномощени лица с КЕП, които след като се регистрират, могат да извършват регистрация и да подават годишни отчети за задължени юридически и/или физически лица. По тази причина срока за подаване на годишни отчети за 2023 г. е удължен до 30.04.2024 г.

При проблеми, свързани с работата на системата, можете да се обръщате към съответната РИОСВ или да пишете на следните електронни адреси:

СЪОБЩЕНИЕ:

Изпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното управление“  поддържа и администрира Система за сигурно електронно връчване, която замества класическия модел за препоръчана поща.

Електронното връчване е система, която позволява изпращане и/или получаване и съхраняване на електронни документи за/от публични органи, физически и юридически лица. Тя поддържа възможност за известяване чрез e-mail и SMS. Времето на изпращане и получаване на документа/съобщението и неговото съдържание се удостоверява с квалифициран времеви и електронен печат на агенцията. Услугата за електронна препоръчана поща представлява електронен еквивалент на препоръчана поща с обратна разписка и е предназначена за граждани и юридически лица, за администрации (в т.ч. общини), за лица, осъществяващи публични функции, и за организации, предоставящи обществени услуги.

Линк за регистрация в Системата за сигурно електронно връчване: https://edelivery.egov.bg/

ИАОС препоръчва на гражданите и бизнеса да използват Системата за сигурно електронно връчване с цел максимално да се намали необходимостта от физическо посещаване на агенцията.

СЪОБЩЕНИЕ:

Във връзка с Решение № 15869/21.11.2019 г. на Върховния административен съд и на основание чл. 12, ал. 4 от Наредбата за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци, за отчетната 2016 г., Изпълнителният директор на ИАОС издава Заповед № 131/09.06.2020 г., за определяне на целите по чл. 31, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците, за общините Брезник, Габрово и Перник.


Новини


ЕАОС стартира фотоконкурса  „Urban Treasures“ 2024

ЕАОС стартира фотоконкурса „Urban Treasures“ 2024

Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) кани всички любители на природата и фотографията от цяла Европа да уловят същността на нашите градове чрез вдъхновяващи моменти, които ни носят радост и надежда за едно по-устойчиво утре.

26-06-2024 г.

Профил на купувача - обществени поръчки


Такси за предоставяне на административни услуги по разрешителни режими


Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ


Достъп до обществена информация


Защита на личните данни


Сигнали по ЗЗЛПСПОИН


Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда


Годишен бюлетин за качество на атмосферен въздух (КАВ)


Тримесечен бюлетин

 


Ежедневен бюлетин за качеството на въздуха


Последни регистрирани превишения на алармените прагове за NO2, SO2 и O3


Достъп на общини до данни за качество на въздуха в реално време


Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка


EURDEP (Европейска платформа за обмен на радиологични данни)


Националeн регистър за квоти за емисии на парникови газове


Национална информационна система за докладване по ЕРИПЗ


Мониторинг на отпадъците (информационна система, публични регистри)


Национална система за мониторинг на биологично разнообразие


Червена книга на Република България


Оперативна програма „Добро управление”


Проекти по Оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020 г.


"Проект „Корине земно покритие 2018 - България”


Програма "Хоризонт Европа" на ЕС за научни изследвания и иновации


Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"


"Оперативна програма „Административен капацитет"”


Програма за Консултантска Помощ (ААР)


Регистър на защитените територии в България


Регистър на вековните дървета в България


Бюлетин за климатичната адаптация в Европа (ADAPT)

Профил на купувача - обществени поръчки


Такси за предоставяне на административни услуги по разрешителни режими


Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ


Достъп до обществена информация


Защита на личните данни


Сигнали по ЗЗЛПСПОИН


Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда


Годишен бюлетин за качество на атмосферен въздух (КАВ)


Тримесечен бюлетин

 


Ежедневен бюлетин за качеството на въздуха


Последни регистрирани превишения на алармените прагове за NO2, SO2 и O3


Достъп на общини до данни за качество на въздуха в реално време


Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка


EURDEP (Европейска платформа за обмен на радиологични данни)


Националeн регистър за квоти за емисии на парникови газове


Национална информационна система за докладване по ЕРИПЗ


Мониторинг на отпадъците (информационна система, публични регистри)


Национална система за мониторинг на биологично разнообразие


Червена книга на Република България


Оперативна програма „Добро управление”


Проекти по Оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020 г.


"Проект „Корине земно покритие 2018 - България”


Програма "Хоризонт Европа" на ЕС за научни изследвания и иновации


Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"


"Оперативна програма „Административен капацитет"”


Програма за Консултантска Помощ (ААР)


Регистър на защитените територии в България


Регистър на вековните дървета в България


Бюлетин за климатичната адаптация в Европа (ADAPT)

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС